Onkologické registry
czech english
 

BREAST

Registr pacientek s karcinomem prsu léčených bevacizumabem, lapatinibem a trastuzumabem.

CORECT

Registr pacientů s kolorektálním karcinomem léčených bevacizumabem, cetuximabem a panitumumabem.

RENIS

Registr pacientů s karcinomem ledvin léčených bevacizumabem, everolimem, pazopanibem, sorafenibem, sunitinibem a temsirolimem.

TULUNG

Registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic léčených bevacizumabem, erlotinibem, gefitinibem a pemetrexedem.

MPM

Registr pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem léčených pemetrexedem.

Ca pankreatu

Registr pacientů s karcinomem slinivky břišní léčených erlotinibem

GIST

Registr pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem léčených imatinibem a sunitinibem.

Yondelis

Registr pacientů se sarkomy měkkých tkání léčených trabectedinem